Mô tả

Phiếu xuất kho 2 liên A4 kích thước 20cm x  25cm,

Giấy Carbonless in xuống liên hồng dễ dàng mà không cần dùng giấy than.