Thường xuyên tư vấn, hướng dẫn cho quý công ty thực hiện các nghĩa vụ về Thuế ở Việt nam sao cho đúng với pháp luật và có lợi nhất

 • Giải trình, giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan nếu như có yêu cầu từ cơ quan Thuế

 • Lập và gởi các loại báo cáo về thuế liên quan đến Doanh nghiệp theo kỳ qui định như : Lệ phí môn bài- Thuế giá trị gia tăng- Thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế thu nhập cá nhân …

 • Lập và gởi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ qui định.

 • Soạn thảo và gởi các loại văn bản, hồ sơ, giấy tờ cho cơ quan Thuế khi cần thiết.

 • Tư vấn, hướng dẫn quý công ty viết hoá đơn và lập các loại chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước.

 • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của hóa đơn chứng từ do quý công ty gởi đến

 • In bổ sung phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất …..theo chứng từ gốc của quý công ty

 • Tư vấn xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với tình hình kinh doanh của quý công ty phù hợp với qui định về thuế

 • Lập: Bảng lương, bảng phân bổ, bảng trích khấu hao tài sản theo chế độ qui định

 • Quản lý chi tiết công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu tài khoản ngân hàng

 • Mở sổ theo dõi chi tiết nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm

 • Kiểm tra doanh thu – chi phí, cân đối lãi lỗ , tính toán các loại thuế theo luật Thuế hiện hành

 • Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính khi quý công ty có yêu cầu

 • Phân loại, sắp xếp và đóng tập hồ sơ, chứng từ để đưa vào lưu trữ từng quý

 • In các loại sổ sách kế toán theo luật Kế toán Việt Nam hiện hành bao gồm: Bảng cân đối số phát sinh – Sổ nhật ký chung- Sổ quỹ tiền mặt

 • Sổ tiền gởi ngân hàng – Sổ cái các tài khoản – Sổ chi tiết các tài khoản – Sổ nhập xuất tồn hàng hóa,vật tư, thành phẩm…

 • Lập và gởi quyết toán:Thuế thu nhập doanh nghiệp- Thuế thu nhập cá nhân (phần DN trả thu nhập)

 • Lập và gởi báo cáo tài chính năm đến các cơ quan chức năng: Bảng tổng kết tài sản; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính; báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Lập và gởi các loại báo cáo thống kê theo luật định

 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới nếu như :Có đăng ký lại kỳ khai thuế – Có đăng ký lại phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng; Có sự thay đổi về Lệ Phí môn bài – Có sự thay đổi phương pháp kế toán…

VĂN PHÒNG

CHIA SẺ

VĂN PHÒNG

CHIA SẺ

VĂN PHÒNG

CHIA SẺ